نظر شما در مورد عملکرد سایت تره طولگیلان چیست؟
(83.56%) 122
عالی است.
(4.794%) 7
متوسط است.
(8.904%) 13
نیازمند تلاش بیشتر است.
(2.739%) 4
عملکرد بسیار ضعیف دارد.

تعداد شرکت کنندگان : 146