نظر شما در مورد عملکرد سایت تره طولگیلان چیست؟
(83.33%) 120
عالی است.
(4.861%) 7
متوسط است.
(9.027%) 13
نیازمند تلاش بیشتر است.
(2.777%) 4
عملکرد بسیار ضعیف دارد.

تعداد شرکت کنندگان : 144